De School

O.B.S. Rhoon locatie Portland is een openbare basisschool. Dat wil zeggen toegankelijk voor alle kinderen. Onze school is een onderdeel van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard. 

Uitgangspunten

Wij willen op school aan kinderen een inspirerende leef- en werkomgeving bieden waarin spelenderwijs leren overgaat in ervaringgericht leren. Aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen wordt veel aandacht besteed net als de algemene kennisverwerving. Daarnaast richten wij ons op de persoonlijke ontplooiing van leerlingen door vaardigheden als zelfstandig werken, samen werken, omgaan met informatiebronnen en het gebruik van computers. Ook vakken als muziek, techniek en gymnastiek dragen daar aan bij. Tevens hechten wij waarde aan goede omgangsvormen, sociaal gevoel en het dragen van verantwoordelijkheid. Het contact tussen school en ouder is daarbij belangrijk. Op school wordt gewerkt vanuit meervoudige intelligentie, waarin ieder kind en mens uniek is.

Het klimaat in de school

Wij vinden de sfeer op school waarin een kind opgroeit heel belangrijk. Als het kind zich op school thuis voelt, kan het zich het sterkst ontwikkelen. Wij willen een sfeer realiseren waarin de leerlingen een positief zelfbeeld opbouwen waarin ze goed leren omgaan met zichzelf en de ander. Daarom besteden wij aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Natuurlijk is er ook regelmaat. De schoolafspraken en de klassenregels worden gerespecteerd en daar waar ze worden vergeten, praten we over het waarom van de afspraak. Wederzijds begrip moet voorop staan; grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden.

Meervoudige Intelligentie

Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. De Amerikaanse professor Gardner beschreef 8 intelligenties (manieren/vaardigheden/
talenten om te leren).

'Een leraar legt een les mondeling uit. Je kijkt dromerig uit het raam. Je hoort allang niet meer wat de leraar zegt.' Een bekend gevoel voor kinderen en leraren. De één heeft beelden nodig om het te begrijpen, de ander alleen taal. Weer een ander kind moet het kunnen voelen. Kortom iedereen leert op een andere manier! 

De leerkrachten bij ons op school bieden de leerstof gedurende het jaar op 8 verschillende manieren aan waardoor alle kinderen bereikt worden. De kinderen kunnen ook de leerstof op verschillende manieren verwerken waardoor sterkere intelligenties worden ontwikkeld, zwakke intelligenties worden versterkt, een brede ontwikkeling tot stand gebracht wordt en kinderen zelfvertrouwen krijgen in verschillende manieren van " knap " zijn.