Ondersteuning

Zorgbreedte krijgt veel aandacht op school. Wij menen kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen/begeleiden, onder meer dankzij deelname aan  RiBA projecten. Dit geldt voor kinderen met leerproblemen, maar ook voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken. Wij ruimen tijd in voor het accepteren en waarderen van jezelf en de ander. Dit is een voorwaarde, anders lukt hulp bieden niet. We streven ernaar dat leerlingen van groep 8 de basisschool verlaten met een niveau van 60 onderwijsmaanden.

Ondersteuningniveaus

Er zijn op schoolniveau drie niveaus voor ondersteuning van de leerling. Deze vallen onder de basisondersteuning van de school.
De andere drie niveaus zijn zorg door het samenwerkingsverband RiBA.

Schoolniveau
Niveau 1: Basisondersteuning bestaat uit het handelingsgericht werken, leerling-dossier, het leerlingvolgsysteem, taakspel, oudergesprekken, observatie instrumenten, rapporten, porfolio’s om de ontwikkeling v/d leerlingen te kunnen volgen door de leraar.
Niveau 2: Inzet van het groepsplan door de leraar.
Niveau 3: Extra ondersteuning door leerkrachten met extra ondersteuning/expertise taken voor de leraar. Het betreft ondersteuning voor korte periode.
Samenwerkingsverband

Niveau 4: Leraar,IB,Ondersteuningsteam met onderwijsspecialist en gezinsspecialist eventueel met andere disciplines.
Niveau 5 : Bovenschools ondersteuning (arrangement in de extra ondersteuning) Indien geen perspectief meer op eigen school arrangeren m.b.v. HIA gesprek en trajectbegeleider.
Niveau 6: Speciale onderwijsvoorziening (bao-bao, sbo of so)
Voor uitgebreide informatie over de zorg wordt verwezen naar het bestuursondersteuningsplan van RiBA. Dit wordt elk jaar ter goedkeuring/instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad.
De Interne Begeleider (IB-er) vervult een spilfunctie binnen de zorgstructuur van de school door het voeren van overleg met leerkrachten, leerkracht met extra ondersteuning/expertise taken, het uitvoeren van observaties en analyseren van de problematiek, het uitvoeren van klassenconsultaties, het overleg met externen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem.
De groepsleerkrachten zijn onze remedial teachers in de klas die hulp geven aan leerlingen met individuele leerachterstanden en die proberen deze achterstanden weg te werken.

RIBA

Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op http://swv-riba.nl of lees de folder van het samenwerkingsverband  . Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.

Groepsplannen

In principe doen alle kinderen mee aan de stof die voor de groep is bepaald. Daarmee is de wijze waarop extra hulp in de groep wordt gegeven veranderd. Bij het opstellen van het groepsplan delen we de kinderen, per vak, in drie niveaus in:
1. Het basisarrangement waaraan alle kinderen meedoen;
2. Het talentarrangement voor de leerlingen die voor dit vak meer kunnen;
3. Het intensieve arrangement voor kinderen die meer uitleg nodig hebben.
Verder hebben we een les verdeeld in fasen. We beginnen een les met de oriëntatie op de leerstof van die dag. Er wordt besproken of dit al eerder aan de orde was, hoe er toen mee omgegaan werd en wat het doel van deze les is. Hier doen alle kinderen aan mee. Vervolgens komt de instructie. De kinderen met een talentarrangement gaan nu zelfstandig aan het werk en kunnen, als zij de basisstof goed hebben gemaakt, aan de slag met uitdagend werk. Als de instructie klaar is gaan de kinderen met een basisarrangement aan het werk. Vervolgens gaat de leerkracht met de leerlingen van het intensieve arrangement om de instructietafel zitten om samen met hen een aantal opgaven te maken (begeleid inoefenen). Daarna is iedereen zelfstandig aan het werk. Als alles klaar is (de kinderen kijken waar mogelijk zelf na), komt de evaluatie. De leerkracht bespreekt met de kinderen hoe het werk ging en of het doel van de les is behaald. Kinderen die in het intensieve arrangement zitten krijgen dus structureel meer instructie, ook op de computer. Kinderen die in het talentarrangement zitten krijgen naast de basisstof ook moeilijker en uitdagender werk.

CITO

Op vaste momenten worden de methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem, waarbij een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is. De uitslagen worden onder verdeeld in I, II, III, IV en V. De individuele resultaten worden met de intern begeleider en de leerkracht besproken in een leerlingbespreking. De CITO-toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 8.

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Dit betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt wat het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal. In de praktijk zullen scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden, er wordt op school gekeken naar wat een kind, het liefst in het reguliere onderwijs, wel kan en voor de kinderen die het echt nodig hebben zal het speciaal onderwijs gewoon blijven bestaan. Om als school goed te kunnen voldoen aan onze zorgplicht is er een school ondersteuningsplan opgesteld. Elk jaar zal het ondersteuningsplan binnen het team worden besproken en geoptimaliseerd. O.B.S. Rhoon is een smalle zorgschool. Dit betekent dat de school adequaat onderwijs aan een specifieke categorie leerlingen met speciale onderwijs behoeften kan bieden.
( bv. aan kinderen met dyslexie)

Constateren

Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Dit resulteert dan in een bespreking van het kind met de ouders, de intern begeleider en de betrokken hulpverleners. Maar ook u als ouder kunt aangever zijn. Vangt u thuis geluiden op en heeft u het idee dat de school het nog niet gemerkt heeft, meldt dit dan aan de groepsleerkracht. Ook uitslagen van afgenomen toetsen kunnen dergelijke signalen afgeven. In dat geval stelt de leerkracht samen met de intern begeleider het plan van aanpak vast. U als ouder wordt daar altijd over ingelicht.

Spreekuur

De intern begeleider heeft een vast spreekuur op maandag van 08.30 tot 09.00 uur. Dit is voor groep 1 t/m 8 op de Beurs. Donderdag is het vast spreekuur op locatie De Knip voor groep 1 t/m 8.

CITO

Op vaste momenten worden de methode onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem, waarbij een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk is. De uitslagen worden onder verdeeld in I, II, III, IV en V De individuele resultaten worden met de intern begeleider en de leerkracht besproken in een leerlingbespreking. De uitkomsten worden tevens gebruikt om het onderwijs, groepsgewijs of individueel bij te stellen.

Eindcito

2010 - 538,2,  2011 - 542,7  
2012 - 536,0   2013 - 537,2
2014 - 530,7   2015 - 535,7
2016 - 532,9