Groepen

De leerlingen zijn verdeeld in groepen van dezelfde leeftijd, de zogenaamde jaarklassen met een bepaalde leerstof. Op onze school hebben de groepen les van 1 of 2 vaste leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de groep. Beide leerkrachten werken daarom nauw samen en hebben geregeld overleg met elkaar. Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdracht plaats van de leerresultaten van de groep en de gedragsobservaties van de individuele leerling, zodat er in de volgende groep op aangesloten kan worden. 

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 werken we gedurende 3 a 4 weken met themakaarten. In zo’n themakaart wordt rekening gehouden met de verschillende meervoudige intelligenties, opdrachten, werkjes en leerdoelen. Voorbeelden van leerdoelen zijn : Tellen en getalbegrip, meten en vergelijken, ruimtelijke en meetkundige oriëntatie, beginnende gecijferdheid, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, rijmen, beginnende geletterdheid, sociaal-emotioneel, muzikale evaringen, grove motoriek en fijne motoriek. De themakaart vormt als het ware de lijn die door de kleuterklassen loopt. De kerndoelen die wij moeten halen bij de kleuters.

Lees meer »

Groep 3 en 4

In groep drie gaan de kinderen leren rekenen, lezen en schrijven. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 10 en leren vlot woorden en zinnen te lezen op avi niveau E3. Verder leren ze alle letters los en aan elkaar te schrijven. Een hoop nieuwe spannende dingen dus in groep drie! We werken op OBS Portland met de volgende methodes: Veilig leren lezen (lezen), Wereld in getallen (rekenen), Schrift (schrijven), Goed Gedaan! (sociaal-emotionele vaardigheden), Klaar over!, de verkeerskalender (verkeer) en Moet je doen! (muziek, dans, drama). In groep drie gaan de kinderen voor het eerst werken met een weekkaart. Op de weekkaart staan alle vakken die de kinderen die dag moeten maken. Verder staat de regel van de maand hierop en wie de weekdienst zijn. Ook andere bijzondere dingen zoals godsdienst, verjaardagen enz. staan hierop. In groep drie is de weekkaart t/m de herfstvakantie in kleur en met plaatjes. Na de herfstvakantie verdwijnt de kleur en na de kerstvakantie verdwijnen ook de plaatjes, zodat de kinderen ook gaan leren zelfstandig te plannen.

Lees meer »

Groep 5 en 6

In groep 5 wordt begonnen met een nieuw vak: Engels. Dit wordt via het digibord aan de kinderen aangeboden. Door middel van filmpjes, liedjes en auditieve oefeningen komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal. Het doel is vooral kennismaking. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek zijn nieuwe vakken. Hier worden de kinderen ook op getoetst. Daarom krijgen ze voor het eerst ook leerhuiswerk mee. Rekenen, taal, spelling en lezen gaan natuurlijk ook gewoon door. Veel lessen worden aangeboden met behulp van het digibord. De boekbespreking, het werkstuk, het MI-werkstuk en de spreekbeurt zijn ook activiteiten die in groep 5 nieuw zijn.

In groep 6 komt er nog een vak bij: de topografie van Nederland. Als er tijd over is, wordt in de groepen 'Nieuws uit de natuur' gekeken. Dit gaat over het nieuws van de week en wordt er een onderwerp uit de natuur/techniek uitgelicht. De kinderen in groep 5/6 zitten in een leeftijd waarin ze zich op sociaal gebied erg ontwikkelen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan sociaal emotionele ontwikkeling. In deze jaren worden de kinderen ook klaargestoomd om door te groeien naar groep 7 en 8 waar er veel meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht wordt.

Lees meer »

Groep 7 en 8

Aan het begin van elk dagdeel wordt er een kwartier gelezen, mits er geen bijzonderheden zijn (gym, excursie etc.). Na het lezen volgt er een instructie moment. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende niveaus binnen de groep. Na de klassikale instructie volgt een verlengde instructie voor de leerlingen die dit nodig hebben. De andere leerlingen gaan aan hun taak werken.
Er wordt ook in deze groepen gewerkt met een weekkaart, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Als een leerling niet verder kan met een bepaalde opdracht legt hij zijn rood/groen kaartje op rood en gaat verder met de volgende opdracht of het volgende vak. Als de leerkracht dan langs zijn tafel loopt, weet hij dat de leerling een vraag heeft. Op deze manier hoeft de leerling niet onnodig te wachten en kan hij gewoon verder met zijn werk. Als een leerling klaar is met het werk op zijn weekkaart, kiest hij extra werk uit via het takenbord of extra werk dat op zijn weekkaart staat.
Bij veel methodes wordt ook al veel gebruik gemaakt van digitale ondersteuning. De leerlingen werken daarom ook regelmatig op de computer voor rekenen, taal of spelling. Hier worden de programma’s aangepast aan het werk of de toetsen die de leerlingen gemaakt hebben. Op die manier kan er extra geoefend worden of extra uitdaging geboden worden.

De volgende vakgebieden komen in groep 7 en 8 aan bod: rekenen; taal; spelling; begrijpend lezen; technisch lezen; schrijven; Engels; aardrijkskunde; geschiedenis; biologie en techniek; handvaardigheid; tekenen; muziek; drama; dans en sociale vaardigheden.
Via Taakspel wordt extra de aandacht gevestigd op positieve regels en aandacht. Het wordt gespeeld in een groepje en na een (van te voren) bepaalde periode, krijgen de leerlingen, als het goed is gegaan, de beloning die is afgesproken.

 

 

Lees meer »

Groepsinformatie

Van alle groepen staat informatie  over het onderwijs op onze website.

Overgang / Doublure

Het nemen van beslissingen t.a.v. de schoolloopbaan van een kind doen we op school aan de hand van een aantal overwegingen, zowel het cognitieve vlak als het sociaal emotionele vlak zijn belangrijke uitgangspunten. De directeur beslist in samenspraak met de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Dit besluit wordt vroegtijdig met de ouders besproken uitgaande van het protocol verlengd kleuteren/ doublure/ontwikkelingsvoorsprong.