Groep 3 en 4

Informatie groep 3


Klassendienst: elke week hebben twee kinderen klassendienst. Zij zorgen voor het bord, planten, schriften, melk, rietjes en mogen vooraan in de rij.
Rood/groen kaartje: als de leerlingen wat willen vragen tijdens het werken, leggen ze hun rood/groen kaarten op rood. Na de instructie heeft de leerkracht een vaste looproute door de klas en beantwoord de vragen.
Pauze: de kinderen mogen voor de pauze eten en drinken. Geen dingen van chocolade of snoep. Op woensdag is het fruitdag. Na het eten en drinken gaan we naar buiten.
Stoplicht: Groen: de kinderen mogen met elkaar overleggen en aan de leerkracht vragen stellen. Oranje: kinderen mogen met elkaar overleggen en mogen geen vragen aan de leerkracht stellen. Rood: de kinderen mogen aan niemand vragen stellen en werken zelfstandig.

Rekenen

In groep 3 wordt er gewerkt met de Methode Wereld in getallen. De kinderen werken het eerste half jaar in schriften.
Vanaf de tweede helft van het schooljaar werken de kinderen met een werkboek. De blauwe kant van het werkboek is leerkrachtgebonden en de rode kant van het werkboek is gericht op het zelfstandig werken. In elke les staat één onderwerp centraal. Om de 3 of 4 weken hebben de kinderen een schriftelijke toets. De kinderen gaan elke week 15 minuten achter de computer vanwege de leerlingsoftware. De rode kant heeft drie differentiatieniveaus. *, ** en *** opdrachten.

In groep 3 worden de volgende doelen behandeld:
Optellen en aftrekken t/m 10
Splitsen t/m 10
Structuur van de getallen t/m 100
Meten, tijd en geld

Technisch lezen

Methode Veilig leren lezen( nieuwste versie). Deze methode bestaat uit twaalf kernen. Na elke kern worden de kinderen getoetst. Ze behalen dan elke keer met een veilig en vlot diploma. Er wordt gedifferentieerd in de methode dit noemen we ; zon, raket en maan. We hebben op school de nieuwe speelleesset hiermee gaan de kinderen spelenderwijs nog een keer met de onderwerpen van veilig leren lezen. Voor meer informatie, bekijk de site www.veiliglerenlezen.nl Aan het eind van groep 3 lezen de kinderen vlot korte verhalen.

Schrijven

We hebben op school de methode Pennenstreken. De kinderen starten in groep 3 direct met schrijven. De kinderen hebben ook een apart boekje om de cijfers aan te leren. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. Aan het eind van groep drie kunnen de kinderen alle letters aan elkaar schrijven.

Verkeer

We hebben de methode School of seef. Deze lessen worden gegeven aan de hand van een afbeelding op het digibord. 

Methode goed gedaan!

We hebben de methode Goed Gedaan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de methode zitten Zo-doe-je-dat-kaarten. Elke dag wordt er 10 min. aandacht besteed aan de groepssfeer. Dit door samen gesprekken te voeren, spelletjes te doen, elkaar te leren kennen.
Taakspel kan worden ingezet. Dit is een programma gericht op het stimmuleren van een positieve werkhouding. Het wordt gespeeld in groepjes. Aan het eind van de maand verdienen de kinderen de beloning die is afgesproken.

Pestprotocol

Dit document kunt u inzien op de website. In dit document staat beschreven hoe wij omgaan met pestgedrag en welk stappenplan we hanteren om het pesten te laten stoppen.

 

Tips voor het lezen thuis:

 

-Zorg voor een gezellige sfeer door er een speelse activiteit van te maken. Dat kan vaak heel eenvoudig: lees bijvoorbeeld afwisselend een           pagina. Het kind mag zeggen wie er begint.
-Benoem niet wat ze verkeerd doen, maar vertel wat ze goed doen!
-Besteed aandacht aan het verhaal. Praat met je kind op een gezellige manier over het verhaal. Zorg ervoor dat je kind het niet ervaart als een overhoring.
-Benoem letters fonetisch.
-Oefen de geleerde woorden thuis, hanteer ze in verschillende situaties.
-Kies makkelijke boeken uit! Het is belangrijk dat je kind zich niet ongemakkelijk voelt bij het lezen omdat hij de tekst eigenlijk niet goed aankan.
-Laat de kinderen ook woorden uitleggen, omschrijven.
-Wissel het samen lezen van een verhaal ook regelmatig af met voorlezen. Voorlezen hoeft niet te stoppen als je kind eenmaal zelf kan lezen.        Integendeel, voorlezen maakt dat je kind nieuwsgierig wordt naar verhalen die hij nu nog niet helemaal zelf kan lezen, maar straks wel!
-Oefen de geleerde letters op snelheid en nauwkeurigheid
-Speel woordspelletjes (galgje, computer, woordzoekers etc). Zwijsen heeft een site met tips, boeken, spelletjes, etc.
-Beperk de oefentijd tot maximaal 15 minuten per dag

 

Informatie Groep 4

De kinderen krijgen na een activerende opening een klassikale instructie met behulp van voorbeelden op het digibord. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De leerkracht loopt volgens een vaste looproute door de klas voor eventuele vragen. Er kan dan gestart worden met de verlengde instructie voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben. Of met de verdieping voor de kinderen die de basis al goed snappen.
De stof die in groep 3 geleerd is wordt in groep 4 verder herhaald en uitgebreid.

Rekenen

We hebben op school de methode Wereld in getallen. Het rekenboek heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is leerkracht gebonden en de rode kant is gericht op het zelfstandig werken. De methode heeft verschillende differentatieniveaus *,**,***.De kinderen gaan elke week in ieder geval achter de computer voor de rekensoftware. In groep 4 gaan de kinderen de volgende doelen leren.

Getalbegrip:
Oriëntatie op de getallenlijn tot en met 100
Opbouw van de getallen tot en moet 100 (tientallen en lossen)
Het schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn van 0 tot 100
Oriëntatie op getallen groter dan 100
Optellen/aftrekken:
Verdere automatisering van het optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10 en 20
Optellen en aftrekken over het eerste tiental en dit automatiseren
Optellen en aftrekken met eenheden over het tiental (38+5/ 83-7)
Optellen en aftrekken met tientallen (57+20/ 94-30)
Optellen en aftrekken tot en met 100: alle opgaven
Vermenigvuldigen:
Introductie van de bewerking vermenigvuldigen
De tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10
Introductie en oefening tafel van 6
Voorbereiding van het delen
Geld:
Alle munten en biljetten tot en met 100 euro
Gepast betalen, terugkrijgen en het vergelijken van geldhoeveelheden
Tijd:
Hele en halve uren (analoog en digitaal)
Introductie van het kwartier (alleen analoog)
Maandkalender en jaarkalender
Meten:
Meter, centimeter, kilogram
Introductie van gram en van de standaardmaat liter
Inhoud van een doos bepalen
Meetkunde:
Spiegelen
Blokkenbouwsels en plattegronden
Tangrampuzzel
Waar stond de fotograaf?

Taal

We hebben op school de methode Staal. Per jaar zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk blok heeft een eigen thema dat wordt geïntroduceerd met een filmpje. In de methode is veel aandacht voor woordenschat, spreken, luisteren, taal verkennen en schrijven. De opbouw van een thema ziet er als volg uit.
Week 1 en 2 nieuwe dingen leren (kennis opdoen).
Week 3 kennis uit week 1 en 2 toepassen (presenteren eindopdracht).
Week 4 toetsen, herhalen en uitbreiden. 
De taalthema’s die worden aangeboden zijn: Start, Onderweg, Klein, Nodig, Lekker, Slapen, Gek en Kleding.
Alle woorden die de kinderen behoren te kennen staan op de website onder het kopje ‘huiswerk’.

Spelling

In groep 4 starten de leerlingen met de methode Staal. Er wordt begonnen met de eerste 12 regels. (deze staan uitgewerkt op de site onder het kopje ‘huiswerk’) (Hakwoord, Zingwoord, Luchtwoord, Plankwoord, Eer-Oor-Eur-woord, Aai-Ooi-Oei-woord, Eeuw-Ieuw-woord, Langermaakwoord, Voorvoegsel, Klankgroepenwoord, Verkleinwoord en Achtervoegsel). Elke dag staat een spellingregel centraal. Dagelijks worden de voorgaande regels herhaald. De leerkracht doet dat door Modeling ( voordoen/nadoen). De methode heeft Instructiefilmpjes op het digibord. Er is dagelijks een dictee (samen nakijken, zelf verwoorden van denkstappen) De methode biedt een vaste verbinding tussen spelling en grammatica, inclusief leestekens. Alle spellingregels staan op de website onder het kopje ‘huiswerk’.

Begrijpend lezen

In groep 4 starten de leerlingen met de methode Leeslink in februari. Er zijn 2 blokken met 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 remediërings week. De kinderen krijgen Les en instructie via opdrachten op het digibord. Het doel is dat kinderen leren de  7 leesstrategieën toe te passen in actuele teksten.Elke week wordt er een stategie aangeboden.

Technisch lezen

In groep 4 starten de leerlingen met de methode Timboektoe. Er is een Werkboekles, combi-leesles. Introductieles en een etalageles. Kinderen lezen technisch op eigen AVI-niveau. Extra oefeningen zijn er op de computer voor zwakke -, gemiddelde - en sterke lezers. Elk half jaar AVI-toetsen of indien nodig.

Sociaal-emotioneel

We hebben de methode Goed Gedaan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de methode zitten Zo-doe-je-dat-kaarten. Elke dag wordt er 10 min. aandacht besteed aan de groepssfeer. Dit door samen gesprekken te voeren, spelletjes te doen, elkaar te leren kennen.
Taakspel kan worden ingezet. Dit is een programma gericht op het stimmuleren van een positieve werkhouding. Het wordt gespeeld in groepjes. Aan het eind van de maand verdienen de kinderen de beloning die is afgesproken.

Pestprotocol

Dit document kunt u inzien op de website. In dit document staat beschreven hoe wij omgaan met pestgedrag en welk stappenplan we hanteren om het pesten te laten stoppen.