MR

De MR
Aan iedere basisschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR vormt de schakel tussen de ouders en leerkrachten enerzijds en de directie en het bestuur anderzijds en is een gelijkwaardige gesprekspartner die mee praat, denkt en beslist over het beleid van de school. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over veranderingen en/of verbeteringen van het onderwijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid in en rondom de school en financiële zaken. Ook het signaleren en bespreken van knelpunten en problemen is een taak van de MR.

De MR-leden
In de MR hebben op dit moment 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. Namens de leerkrachten zitten in de MR Angela Snijders (groep 1/2b) en Erik Roosken (groep 8B). Jaqueline Gillet (groep 5) Namens de ouders Jeroen Vliegenthart (voorzitter), Elenore Costerus en Marcel de Wijk. Om de drie jaar zijn de leden opnieuw verkiesbaar en kunnen geïnteresseerde leerkrachten en ouders zich aanmelden.

De bevoegdheden van de MR
De MR heeft een aantal wettelijk vastgelegde bevoegdheden: - Instemmingsrecht. Bij bepaalde onderwerpen heeft de directie goedkeuring van de MR nodig, bijvoorbeeld als het gaat om besluiten die zullen leiden tot een verandering in het schoolbeleid.

-Adviesrecht. De MR geeft advies aan de directie voordat een beslissing genomen wordt. Te denken valt aan vakantieregeling. - Initiatief recht. De MR kan zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school aangaan.

De MR kan in principe alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met de MR over zaken die de school betreffen. In beginsel is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Als dit niet voldoende duidelijkheid schept, kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.

Wat kunt u doen?
Middels informatie op deze website proberen we u als ouders meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk “feedback” van ouders (de achterban) kan mede richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR. U bent ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Graag vooraf aanmelden per e-mail: MR@obsportland.nl. U kunt hier dan als toehoorder aanwezig zijn.

 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de MR, neemt u dan contact met ons op. U kunt dit doen via ons e-mailadres: MR@obsportland.nl. De agenda’s en de notulen van onze vergaderingen kunt u vinden op deze website.

Wat staat er zoal op de agenda?
De MR houdt zich op dit moment onder andere bezig met:

* Begroting

* Schoolplan

* Zorgplan

* Taak- en personeelsbeleid

* Communicatie met de directie