Groep 7 en 8

Informatie Groep 7

De dagplanning met de leerdoelen staat op het bord. De leerkracht bespreekt aan het begin van de dag de planning en de leerdoelen.
De leerlingen krijgen na een activerende opening een klassikale instructie met behulp van voorbeelden op het digibord. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. De leerkracht loopt vervolgens door de klas voor eventuele vragen. Er kan dan gestart worden met de verlengde instructie voor leerlingen die nog extra ondersteuning nodig hebben. Of met de verdieping voor de leerlingen die de basis al goed snappen.
De stof die in groep 6 geleerd is wordt in groep 7 verder herhaald en uitgebreid.

Rekenen, Wereld in getallen
Het rekenboek heeft een blauwe en een rode kant. De blauwe kant is leerkracht gebonden en de rode kant is gericht op het zelfstandig werken. De methode heeft verschillende differentatieniveaus *,**,***.De leerlingen gaan elke week in ieder geval achter de computer voor de rekensoftware. In groep 7 gaan de leerlingen de volgende doelen leren:
Oriënteren op getallen boven de 1.000.000.
Optellen en aftrekken tot 1.000.000.
Cijferend optellen en aftrekken tot 10.000.
Cijferend vermenigvuldigen en herhaald aftrekken.
Rekenen met kommagetallen.
Breuken: (relatie met kommagetallen en procenten)
Procenten.
Meten, tijd en geld:
Leren werken met rekenmachine

Taal, STAAL
Per jaar zijn er 8 blokken van 4 weken. Elk blok heeft een thema dat wordt geïntroduceerd met een filmpje. Er is veel aandacht voor woordenschat, spreken, luisteren, taal verkennen, schrijven. De opbouw van de thema's ziet er als volgt uit.
Week 1 en 2 nieuwe dingen leren (kennis opdoen).
Week 3 kennis uit week 1 en 2 toepassen (presenteren eindopdracht).
Week 4 toetsen, herhalen en uitbreiden.
De methode heeft digibord software waar de leerlingen mee werken. De thema’s die aan bod komen zijn: strips, familie, licht, flits, Nederland, helden, buitenissig en geluk. De woorden uit deze lessen staan onder het kopje ‘huiswerk’ op de website.

Spelling, STAAL
De volgende spellingregels worden nieuw aangeleerd: (militairwoord, koppelteken, trottiorwoord, tussen –e, trema meervoud, Latijns voorvoegsel). Elke dag staan er meerdere spellingregels centraal. Dagelijks worden voorgaande regels herhaald. Er zijn instructiefilmpjes op digibord. Er wordt dagelijks dictee gegeven. De grammatica is geïntegreerd, ook is er de nadruk op werkwoordspelling. Alle spellingregels staan uitgelegd op de website onder het kopje ‘huiswerk’.


Begrijpend lezen, Leeslink

Daarmee worden 7 leesstrategieën aangeleerd. De methode heeft 4 blokken met 7 lesweken, 1 toetsweek en 1 remediërings week. Er is aandacht vooral voor begrijpend en studerend lezen. De kinderen krijgen les en instructie via opdrachten op het digibord. Het doel is dat leerlingen leren de 7 leesstrategieën toe te passen in actuele teksten. Elke week wordt er een strategie aangeboden.

Technisch lezen, Timboektoe
Er is eem werkboekles en samenlees-les. Extra oefeningen op computer voor zwakke -, gemiddelde - en sterke lezers. Elk half jaar AVI-toetsen of indien nodig.

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde (Wijzer door de wereld): gaat over Europa. Daarbij zijn er ook topografie toetsen.
Geschiedenis (Wijzer door de tijd): onderwerpen vanaf de tijd van de ontdekkingsreizigers tot aan de tijd van de revoluties.
Biologie (Wijzer door de natuur): combinatie van natuur en techniek. Daarnaast wordt er 5x per jaar gewerkt uit techniek dozen.
Elk hoofdstuk sluiten we af met een herhalingsles en een toets.
De samenvatting gaat een week van tevoren mee om te leren. Alle samenvattingen staan op de website.

Engels, Take it easy
De lessen zijn via het digibord te volgen. Ze zijn duidelijk en voor de leerlingen erg leuk. In tegenstelling tot in groep 5 en 6 wordt er elke week Engels gegeven. Elk blok wordt afgesloten met een schriftelijke toets, samenvattingen zijn te vinden onder het kopje huiswerk.

Sociaal-emotioneel, Moet je doen!
In de methode zitten Zo-doe-je-dat-kaarten. Elke dag wordt er 10 min. aandacht besteed aan de groepssfeer. Dit door samen gesprekken te voeren, spelletjes te doen, elkaar te leren kennen.
Taakspel kan worden ingezet. Dit is een programma gericht op het stimuleren van een positieve werkhouding. Het wordt gespeeld in groepjes. Aan het eind van de maand verdienen de leerlingen de beloning die is afgesproken.

Huiswerk

Indien nodig als soms het werk niet af is. Wereldoriëntatie: samenvatting van het te leren hoofdstuk of een kaart voor topografie. Spreekbeurt, boekbespreking: 1x per jaar. Werkstuk: 2x per jaar. Één MI werkstuk en één schriftelijk werkstuk.

Informatie Groep 8
In groep 8 wordt er hetzelfde gewerkt als in groep 7. De dingen die verschillend zijn zullen hier genoemd worden.
Rekenen

Getalbegrip:
Verschil bepalen tussen 8.500.000 en 1,2 miljoen
Introductie van miljard
Optellen/aftrekken:
Geen nieuwe stof, wel verder inoefenen van geleerde stof in groep 7
Vermenigvuldigen:
Vermenigvuldigen met 10, 100, 1000 (4,8 x 10/100/1000)
Vermeinigvuldigen van kommagetallen (38 x 43 / 3,8 x 4,3 / 0,38 x 43)
Delen:
Delen met rest (€187,- : 5 / 48m : 15 / 25kg : 8)
Doordelen achter de komma (21 : 4 = 5,25 of 5¼ )
Delen van kommagetallen (3 : 0,2 / 3 : 0,125 / 1,75 : 0,05)
Relatie deling, breuk, kommagetal (1:4 = ¼ = 0,25)
Kommagetallen:
Kommagetallen op de getallenlijn
Wat ligt het dichtste bij 0,5? 0,498 / 0,49 / 0,57 of 0,6?
Kommagetallen afronden
Breuken:
Helen uit een breuk halen (11/4 = …..), van een gemengd getal een breuk maken (4 2/3 =)
Deel van geheel/hoeveelheid
Breuken vereenvoudigen (1/2 + ¼ = ; 2/3 + 1/5 = )
De helft nemen (de helft van ½ liter)
Vermenigvuldigen met breuken (5 x ¾ en 5 x 2 1/3 )
Delen door een breuk (3 : ¼ ; 6 : ¾ )
Relaties tussen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen
Procenten:
Prijsverhoging berekenen
Rekenen met minder mooie percentages (2,5% van €400,-)
Totaal berekenen aan de hand van een percentage (20% is €25,- hoeveel is 100%)
Rekenen met percentages hoger dan 100%
Geld:
Verhouding gewicht/prijs (bananen €2,40per kilo, wat kost 750 gram?)
Geld bijleggen om een rond getal aan wisselgeld terug te krijgen
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van geldbedragen
Tijd:
Tijdseenheden(bijvoorbeeld etmaal, eeuw, maand, uur, seconde)
Rekenen met tijdseenhedenminuten, seconden, honderdsten van seconden
Reistijden berekenen met behulp van een tabel
Meten:
Lengte: Kommagetallen en breuken bij lengte (verschil 1,5m en 1,45m / 145cm en 1 ½ m)
Oppervlakte: Geen nieuwe stof, wel verder inoefenen geleerde stof in groep 7
Inhoud: Kommagetallen bij inhoud (2 liter = …….x 0,20 liter)
Gewicht: toepassingen (1,5 kg= ……..x 300 gram / 0,493kg is ongeveer ½ kg)
Meetkunde:
Huizen in vogelvluchtperspectief en plattegronden van huizen combineren
Uitslagen
Bouwsels (silhouetten, plattegronden en aangezichten)
Coördinaten: aflezen en figuren tekenen
Effecten van knipwerk in vouwblaadjes
Zakrekenmachine:
Bewerkingen met hele getallen en kommagetallen
Procenten
Breuken omzetten in kommagetallen
Diversen:
Gemiddelden van een reeks getallen berekenen
Afstandstabel aflezen en interpreteren
Diagrammen: toekomstige ontwikkelingen voorspellen met behulp van een grafiek; afstand-tijd grafiek interpreteren en maken
Verhoudingen: Introductie formele notatie (1 : 4 à 20 : …..), verhoudingen stok/schaduw)

Taal, STAAL
De thema’s die dit jaar aan bod komen zijn: China, Televisie, Ruimte, Mysteries, Buurt, Portret, Rap, Toekomst. Alle woorden staan op de website onder het kopje ‘huiswerk’.

Spelling, STAAL
Meer nadruk op zinnen, zinsontleding en werkwoorden.

Begrijpend lezen, Leeslink
Hetzelfde als bij groep 7 beschreven.

Technisch lezen, Timboektoe
Hetzelfde als bij groep 7 beschreven.

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde (Wijzer door de wereld): 8 hoofdstukken gaan over de wereld. Daarbij zijn er 7 topografie toetsen.
Geschiedenis (Wijzer door de tijd): 6 hoofdstukken gevolgd door een toets. Vanaf de tijd van de industriële revolutie tot nu (regering en verkiezingen).
Biologie (Wijzer door de natuur): 5 hoofdstukken, afwisselend over natuur en techniek (met gebruik techniekkasten).
Elk hoofdstuk sluiten we af met een herhalingsles en een toets. De samenvatting gaat een week van tevoren mee om te leren. Alle samenvattingen staan op de website, zo ook het toetsrooster.

Engels, Take it easy
Engels in groep 8 is vooral bedoeld als een voorbereiding op het VO. De lessen zijn via het digibord te volgen. Ze zijn duidelijk en voor de kinderen erg leuk. Elke Unit heeft een schriftelijke toets (er zijn 6 units). Zie ook toetsrooster op de site. Samenvatting gaat een week van te voren mee naar huis.

Huiswerk
Indien nodig als soms het werk niet af is. Wereldoriëntatie/Engels: samenvatting van het te leren hoofdstuk of een kaart voor topografie. Spreekbeurt: 1x per jaar, Boekbespreking: 1x per jaar. Werkstuk: 2x per jaar. Een MI-werkstuk op school en papierversie thuis