Ouders
 

Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang bij de ontwikkeling van het kind. We willen ouderbetrokkenheid stimuleren door mondeling en schriftelijk te communiceren over wat er op school speelt. We gaan graag met u en uw kind in gesprek over hoe het op school gaat.
U kunt meedenken in de medezeggenschapsraad en helpen organiseren van activiteiten in de ouderraad.

Klassenouder
Voor iedere groep is er een klassenouder aangesteld. De klassenouder assisteert de leerkracht waar mogelijk bij activiteiten in de klas. Ook fungeert hij of zij als aanspreekpunt voor de andere ouders. Heeft u vragen of wilt u zaken bespreekbaar maken in de OR, stap gerust op de klassenouder af. Bij de ingang van alle klaslokalen hangen, ter verduidelijking, foto's van de leerkrachten en de klassenouder(s).

MR
Aan iedere basisschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner die mee praat, mee denkt en mee beslist over het beleid van de school. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over veranderingen binnen het onderwijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid in en rondom de school en financiƫle zaken. Ook het signaleren en bespreken van knelpunten en problemen is een taak van de MR.

Leden MR
Annemieke Bruinise (p)
Shannon Bleijenberg (p)
Monica van den Heuvel (p)
Ronald Vroegindeweij (o)
Ilhame Kably (o)
Renate Rocha (o)


Hier kunt u de agenda en de notulen van de MR-vergadering vinden:

Agenda 01-10-2019
Notulen 01-10-2019

Agenda 05-11-2019
Notulen 05-11-2019

Notulen 07-04-2020

Agenda 26-05-2020
Notulen 26-05-2020

Agenda 30-06-2020
Notulen 30-06-2020

Agenda 06-10-2020
Notulen 06-10-2020

Agenda 10-11-2020

Agenda 08-12-2020
Notulen 08-12-2020

Notulen 12-01-2021


Agenda 30-03-2021
Notulen 30-03-2021

Agenda 20-05-2021

Agenda 22-06-2021

Notulen 01-02-2022

Notulen 19-04-2022


GMR
Naast de MR is er nog de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Stichting OPO Albrandswaard, waar OBS Portland onder valt. Verschillende ouders en leerkrachten van alle scholen (OBS De Overkant, OBS Valckesteyn, OBS Portland) vormen samen deze raad. De GMR overlegt met het bestuur van deze stichting en beslist mee over zogenoemde 'bovenschoolse zaken'.
 
De Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het team van leerkrachten ondersteunt met het organiseren van allerlei activiteiten. U kunt hierbij denken aan de Kinderboekenmarkt, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het voorjaarsontbijt, de jaarlijkse schoolreis en de sportdag. Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten waar zij hun steentje aan bij dragen. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage waarmee zij deze activiteiten voor de kinderen mogelijk maakt. U kunt de OR benaderen via e-mail: