Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is van belang voor een goede schoolloopbaan van kinderen. We proberen de betrokkenheid te stimuleren door ouderparticipatie in de dagelijkse gang van zaken; door mondelinge en schriftelijke communicatie over allerlei schoolzaken en door persoonlijke contacten met ouders over hun kinderen. U kunt meedenken in de medezeggenschapsraad en helpen organiseren van activiteiten in de ouderraad.

Klassenouder

Voor iedere groep is er een klassenouder aangesteld. De klassenouder assisteert de leerkracht waar mogelijk bij activiteiten in de klas. Ook fungeert zij (of hij) als aanspreekpunt voor de andere ouders. Heeft u vragen of wilt u zaken bespreekbaar maken in de OR, stap gerust op de klassenouder af. Bij de ingang van alle klaslokalen hangen, ter verduidelijking, foto's van de leerkrachten en de klassenouder(s).

De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt per leerling in rekening gebracht. Om het gehele administratieve proces te vergemakkelijken heeft de Ouderraad ervoor gekozen om dit voortaan via automatische incasso te laten plaatsvinden. De incasso’s zullen in de eerste week van november 2016 plaatsvinden. U kunt er nog steeds voor kiezen om het bedrag in twee termijnen te betalen. Dit kunt u aangeven op het  formulier. De tweede termijn zal dan in de eerst week van februari 2017 worden geïncasseerd. De incassodatum zal ter herinnering ook worden opgenomen in de maandbrief.

Rekening NL48RABO 0158867440 t.n.v. St. schoolfonds o.b.s. Portland, graag vermelding van naam leerling en vermelding van de groep.

GMR

Naast de MR is er nog de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van OBS Rhoon. Verschillende ouders en leerkrachten van alle scholen (OBS Rhoon locatie De Overkant, OBS Valckesteyn, OBS Rhoon locatie Portland) hebben hier zitting in. Door de nieuwe wetgeving, liggen steeds meer beslissingen op gebied van school en bestuur, zogenoemde “bovenschoolse zaken”, bij deze raad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders

De Ouderraad

Voor het schooljaar 2017 - 2018 bestaat de OR uit een groep van 10 enthousiaste ouders die het team van leerkrachten ondersteunt met het organiseren van allerlei activiteiten. Denk daarbij aan de boekenmarkt, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het voorjaarsontbijt, de jaarlijkse schoolreis en de sportdag. Maar ook de organisatorische bijdrage aan trouwfeesten van leerkrachten, het versieren van de school, het beschilderen van de ramen en het coördineren/uitvoeren van de maandelijkse luizenpluis behoren tot het takenpakket van de OR. De vergaderingen van de OR staan op de maandbrief aangegeven en zijn openbaar en dus voor u, als ouder, ook bij te wonen. Ook zijn op uw verzoek de notulen na te lezen, deze staan in de teamkamer. De OR int en beheert de ouderbijdrage. Wij (maar zeker ook uw kind) stellen uw inzet als hulpouder zeer op prijs, vandaar dat u twee keer per jaar een brief ontvangt met daarop de activiteitenplanning voor de komende tijd. Mocht u tijd en zin hebben om te helpen bent u van harte welkom. 

Debbie Guddens (voorzitter), Yvonne Lopes (penningmeester), Danielle Elbers (secretaris),
Danielle Vos, Riet van de Haterd, Linda van Milligen, Maudy La A Njoe, Patricia Prikker, Mirian Wiltschut en Martien Meurs (ouders).
Ilham Chattou, Suzanne de Zwaan (leerkrachten)

De OR is per e-mail bereikbaar via ouderraadobs@hotmail.nl, maar u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

Zoals u weet organiseert de ouderraad (OR) samen met het onderwijsteam vele activiteiten, maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp. Om u wat meer inzicht te geven in de geplande activiteiten staat er op de volgende pagina’s een uitgebreide toelichting.

In de regel is het zo dat als u zich als hulpouder heeft opgegeven u niet (altijd) bij uw eigen kind(eren) in de klas/groep wordt ingedeeld. Een (medische) uitzondering daar gelaten…….

Wij verzoeken u vriendelijk via de website van school (onder het kopje “ouders-hulpouders”) aan te geven voor welke activiteit wij op uw hulp kunnen rekenen. We verzoeken u in verband met de planning van de activiteiten dit zo spoedig mogelijk te doen. Noteert u alstublieft de door u opgegeven data ook direct in uw agenda. Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn het formulier via de website in te vullen kunt u een e-mail sturen naar ouderraadobs@hotmail.nl. Indien u gebruik maakt van de browser Firefox dan graag per email aanmelden aangezien deze browser niet goed werkt met het aanmeldingsprogramma.

U krijgt na ontvangst van uw formulier automatisch een e-mail ter bevestiging gestuurd en naarmate de datum van de activiteit nadert nogmaals een e-mail met specifiekere informatie. Mochten we teveel aanmeldingen hebben voor een bepaalde activiteit dan kijken we naar de volgorde van aanmelding en ook naar het aantal activiteiten waar u zich als hulpouder voor beschikbaar stelt.

Om organisatorische redenen willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken om een afmelding (tijdig) door te geven aan de OR. U kunt deze sturen door de door u ontvangen e-mail te beantwoorden ( ouderraadobs@hotmail.nl ) of persoonlijk via de leerkracht of een OR-lid.